خوی اشرافی گری !

از پلاس فـ ــ زعیــم :

خوی اشرافی گری از اینجا بیرون میزند که یک رئیس جمهور از ایتام پذیرایی  میکند و یک رئیس جمهور ایتام برایش ظرف میگیرند که از خودش پذیرایی کند !! 

پ ن : از لحاظ دست راست یتیمی که ستون شده برای دست چپش برای نگهداشتن ظرف سوپی به دست چپش سنگینی میکند؛

/ 0 نظر / 22 بازدید